Sosyoloji

Kerim Gurbannepesov’un ‘Dövür Beyle Däldir’ Şiiri ve Sosyal Hayatta Yarış /
Zuhal Kültüral
Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş /
 Fuzuli Bayat
EVRENSEL BİR SORUN OLARAK ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOKAKTA ÇALIŞAN VE YAŞAYAN ÇOCUKLAR Ss, 25-42  Mehmet GÜNGÖR
Kimlik Krizinden Kriz Kimliğine: Doris Lessing’in Altin Defter’inde Kimlikler Geçidi  Mukadder Erkan
Fuzûlî’nin Divanına Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (Ötekileştirilmiş Fuzûlî Zülfi GÜLER
EDEBİYATIN SOSYOLOJİK İMKANI AÇISINDAN KEŞANLI ALİ DESTANI  Mustafa KARABULUT
TOPLUMSAL YAŞAMDA EMPATİ
/Mehmet Ferhat ÖZBEK
GELENEKSEL TOPLUMLAR VE GÜVEN BAĞLAMINDA ETNOSENTRİK EĞİLİM İLİŞKİSİ
/ Mehmet Ferhat ÖZBEK
TÜRKİYE’DE MEDYA-TOPLUM İLİŞKİSİ VE MEDYANIN PROFESYONELLİK ETİĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
/ Ali ARSLAN
TÜRK DÜNYASINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞMENİN TARİHSEL-TOPLUMSAL TEMELLERİ:  BİR ÖRNEK MODEL OLARAK TÜRKİYE/
Ali ARSLAN
KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ULUS DEVLET ANLAYIŞI
/ Dr. Mehmet ALAGÖZ
YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI /
Gümran UÇAR
POSTMODERN DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİ ALGISI VE KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARI /
  Hüsamettin İNAÇ /  Selami ERDOĞAN
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYO-EKONOMİK BOYUTLARIYLA YOKSULLUK OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME   /
Mehmet YÜCE  / Mehmet Ferhat ÖZBEK
FRANSA’DA GÖÇMEN ISYANIN HABERCİSİ OLARAK BABEUF’ÜN İDEOLOJİSİ VE eylemi /
 Hüsamettin İNAÇ-Selami ERDOĞAN
Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir Araştırma) Celalettin VATANDAŞ
Türk Sosyolojisinde ‘Kırılma’ya da Yeni Yönelim: 1940’lı Yıllar Örneği Köksal ALVER
 Post-Modern Çözülüş ve Sağlık Doç. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU
 Toplumsal Bir Değer Olarak “Yardımlaşma” ve Dilenciler Yrd. Doç. Dr. Celalettin VATANDAŞ
 Entelektüel İmgesi Üzerine Yrd. Doç. Dr. Kenan ÇAĞAN
Muhafazakar Siyasi Düşünce Kavramı Üzerine Hasan Hüseyin AKKAŞ
Descartes ve Rüya Argümanı  Talip KABADAYI
Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsili (The Representation of Woman among Turkish Political Elites) Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN
Ceza veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi (The Deterrent Effect of Punishment or Criminal Sanction on Crime Rates) Arş. Grv. Dr. Zahir KIZMAZ
 (Business Ethics: A Theorical Approach) İşgücü Birikim Süreci: Fabrika İşçiliğinin Oluşumu (The Process of Labour Force: Formation of Factory Employment Arş. Grv. Dr. Serkan GÜZEL
Bilimde Yöntemciliğin Reddi ve Çoğulculuk: Feyerabend’in Epistemolojik Dadaizmi “Rejectıon of Methodism in science and Pluralism: Feyerabend’s Epistemological Dadaism”  Doç. Dr. Himmet HÜLÜR
 Öznelcilik ve Eleştirisi (Subjectivism and its Critique) Yrd. Doç. Dr. Şefik DENİZ
 How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public Sphere in Modern Era (Modernlik Nasıl Anlaşılmalı? Modern Çağda Öznenin ve Kamusal Alanın Oluşumuna İlişkin bir Tartışma) Dr. İbrahim MAZMAN
 Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı (Communıcative Action Theory of Jurgen Habermas) Yılmaz YILDIRIM
‘Rasyonel Satın Alma’ ve ‘Boş Zaman Sürecine Ait Alışveriş’ Eylemlerinin Birlikte Sergilendikleri Mekânlar: Alışveriş Merkezleri Shopping Centres: The Space of Rational Purchasing and Leisure Exhibitions  Burcu ÖZCAN
Türk Sosyolojisi ve Baykan Sezer Turkish Sociology and Baykan Sezer Kenan ÇAĞAN
Siyasetnâme Özellikleri Açısından Râhatü’s-Sudûr’un Değerlendirmesi Criticism of Rahatu’s Sudur Related to the Features of Siyasetnâme  Süleyman ÖZBEK
 Elazığ’da Kurtlar Vadisi Dizisinin Alımlanması The Reception of Kurtlar Vadisi Serial in Elazığ  Nesrin KULA DEMİR
Max Weber And Emile Durkheim: A Comparative Analysis on The Theory of Social Order and the Methodological Approach to Understanding Society Max Weber ve Emile Durkheim: Toplumsal Düzen Kuramı ve Toplumun Anlaşılmasında Yöntemsel Yaklaşım Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme İbrahim MAZMAN
 Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi Media and Culture: Globalisation of Culture by means of Media  Hasan H. TAYLAN Ümit ARKLAN
Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum Ahmet Kemal BAYRAM
Modernity and Social Sciences: Knowledge, Power, Ethics and Society
Ekonomik Krizin Etkisiyle İstanbul’dan “Tersine Göç” Eden Ailelerin Toplumsal Özellikleri ve Beklentileri Üzerine Bir İnceleme Nail YILMAZ
A Study on the Social Characteristics and Expectations of the Families that Have “Reverse Migration in as a result of the Economic Crisis Istanbul 
Changing Life of Woman in Cities Sefa ÇETİN / İ. Efe EFEOĞLU
Kentlerde Yaşayan Kadınların Değişen Yaşamı
İller Arası ve İl İçi Göçlerde Afyonkarahisar Kenti (1975-2000) Mustafa YAKAR
 Küresel Yoksulluğun Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Mehmet KARAKAŞ
Dışlanma, Ayrımcılık, Mezhep ve Etniklikler Arası Eşitsizlikler  Osman ALACAHAN Betül DUMAN
 Psikolojik Güçlendirme ve Güçlendirmeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma  Selma ALTINDİŞ Hatice ÖZUTKU
Türk Sosyolojisinde Bir Geleneksel Düşünce Kaynağı Olarak Sefaretnameler: Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa’nın Rusya Sefaretnamesi Örnek Olay İncelemesi Fahri ÇAKI
Sosyal Değişme,Bütünleşme ve Çözülme Bağlamında Toplumda  Farklı Kültür ve Anlayışların Yeri ve Önemi
/ Mimar TÜRKKAHRAMAN
Yeni Kriz Enerji Krizi mi? /  Geybulla RAMAZANOĞLU, v.d
Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri  /
 Serdar ÖZTÜRK, v.d
Coğrafi Yakınlık ‘Hala’ Önemli mi? Yerel İnovasyon  Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm /
Hidayet KESKİN, v.d.
Kadın ve Kariyer /  Mimar TÜRKKAHRAMAN
Liderlik Yaklaşımları ve Liderlik Tarzlarına İlişkin bir Araştırma /  Cengiz DEMİR
Türkiye’de İl Olması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi /
 İbrahim GÜNGÖR,  v.d
Yasal Düzenlemelerin Sigara Tüketimi Üzerindeki Etkileri/
 Murat KARAÖZ, v.d
Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği /
 Şafak KAYPAK
İşçi Dövizlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosuna Etkisi X  Şafak KAYPAK
Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki /  Ahmet Hüsrev EROĞLU
Türkiye’de KOBİ’ lere Yönelik AR-GE Destekleri /  Musa TÜRKOĞLU
Televizyonda Dinsel Siyaset: Dini İçerikli Dizilerin Kamusal Alan Projesinde Kadın veya Erkek Olmak /

 Çağlar Enneli
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Alternatif Bir Poliitika Arayışı: Murray Bookchin ve Sosyal Ekoloji /

 Orçun İmga
Türkiye’de Sosyal Devlet Harcamalarının Genel Eğilimi: 2001-2009 Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamaları / Topuz

Senem Kurt
Mardin’de Kültürlerarası İletişim ve Kültürel Kimliğin/Farkın İnşası /

 Engin Sarı
Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme /

 Ahu Sumbas
Yönetişim ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Anlayışının Değişimi /

B. Pınar Özdemir
İslamcı Söylemde Kamusal Alan Tasavvuru: Devletle Tanımlanan Kamusal Alanın Millete Tahvili ve Kamusal Alanın Reddi /

 Çağla Kubilay
Ateşin Düştüğü Yer: Türkiye’nin Yüreği, Kollektif Vicdanımızı Yaralayan, “Ruhumuzu Üşüten” Katliam /

Yıldız Akpolat
Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi I

/ Fazilet Ahu Özmen
Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Doğurganlık Geçişine Etkisi: İkinciden Üçüncü Doğuma Geçişin İncelenmesi

 / Ali Berker
Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık /
Y. Kerem ARSLAN
Küresel Gelişme Modelinde Uluslararası Göç Olgusu ve Yansımaları  /
Tahsin BAKIRTAŞ
Örgütlerde Dönüştürücü (Transformational) Liderlik Yaklaşımı /  Prof.Dr.İnan ÖZALP – Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL
Türkiye’de Cinsiyet Ayırımcılığı Analizinde Neo Klasik Yaklaşıma Karşı Kurumcu Yaklaşım: Eşitliği Sağlayıcı Politika Önerileri /  Yrd.Doç.Dr.Serap PALAZ
Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik ve Türkiye’de Zorunlu Askerlik Hizmeti /  Yrd.Doç.Dr. Hasan Bülent KANTARCI
Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar /  Yrd.Doç.Dr. Hayri ÇAMURCU
Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikaları  / Didem GÜRSES
Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yasam /  Yard. Doç. Dr. Cevat ÖZYURT
Dalaman (Muğla)Yöresi Kadınlarının Bedensel Özelliklerle İlgili Yorumları /  Aras. Gör. Aslı BÜYÜKOKUTAN
Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi “Ferace” Hakkında Etnoğrafik Bir Araştırma/ Suna BİLEN Yard. Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ-Mehtap TÜRKSOY-
Kültürün Merkezi İstanbul’dan Ekonomik-Sosyal Çatışmanın Merkezi İstanbul’a -Kültürel Bir Başkentten Gecekondu Şehrine Geçiş- /  Salim ÇONOĞLU
Barışa Yönelik Tutumların Özsaygı ve Cinsiyet Değişkenleriyle İncelenmesi – /  Ali ERYILMAZ
Hollanda Tutukevlerindeki Etnik Grupların Dini Yönelimleri ve Gereksinimleri: Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım –  Kadir CANATAN
Antonia Gramsci ve Hegemonik Okul – Antonio Gramsci and “Hegemonic School” /  Asiye AKA
İnsani Gelişme ve Türkiye – ‘Human Development’ And Turkey /  Didem GÜRSES
Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri – Powerless Doublures Of Masculin Politics /  Yonca ALTINDAL
Erken Çocukluk Döneminde Kardeş İstismarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi  /  Gülümser Gültekin AKDUMAN
Ağ Toplumunda Örgütlenme:Facebook’ta Çevrimiçi Tekel Eylemi
FREUD PSİKANALİZİNDEKİ NEVROZ AÇILIMINA TEPKİLER
En Beyaz Çamaşırları En Ucuza Kim Yıkar? Reklam, Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve İktidar  / Pınar Seden MERAL
Medyada Kadının Temsiline ilişkin Feminist Bir Okuma Çalışması: Tempo Dergisi /  Güliz ULUÇ vd
istanbul’un Kentiçi ulaşımı: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler  / Dinçer ÖZER
Paranın Sembolik Değeri ve Statü Tüketimi Arasindaki İlişki /  Merve KILIÇ
Dinsel Kimliğin Siyaset ile İlişkisi: Alevi Kimliği Örneği /  Osman ÇETiN
Etnik Çatışmalarda Güç Kullanımı /  Muzaffer Ercan YILMAZ
Amerikan Sinemasında Irkçılık Bağlamında Bir Önyargı Eleştirisi Örneği : “Crash (Çarpışma)”  / Burcu BALCI
Türkiye’de Medya Gündeminin Belirlenmesinde Baskı Gruplarının Rolü  / İlker ERDOĞAN
Tarihsel Süreç İçinde Annelik Rolünün Kuruluşu ve Televizyon Reklamlarında Annelik Rolünün Sunumu  / Elif Gizem UĞURLU
Çocuk İstismarı ve İhmali /  Aynur YILMAZ
Küreselleşmenin Kadın İşçileri: Direniş ve Faillik  / Burcu ERTUNA
Potansiyel Muhalefete Karşı Kurgulanmış Kayıtsızlık  / Ayşegül YARAMAN
Fütüristik Bir Modern Sömürge Öyküsü: Avatar  / Burcu BALCI
Yoksulluk Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkileşimi  / ELVAN GEVREK- KÜBRA DİLEK AZMAN
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KASTAMONU KIZ İLKÖĞRETMEN OKULU UYGULAMASI (1956-1975) /  S. Tunay Kamer
Şiddete Yönelik Tutum ve Okul Zorbalığı /  Mehmet Ünalmış, Rukiye Şahin
Tüketici Boykotlarının Kriz İletişimi Açısından Değerlendirilmesi   / Hilal Özdemir
Üniversiteli Gençlerde Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma   / Nurten Kımter
Terörizme Karşı Mücadele Modelleri
/ Sedat Demirci
Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı   / Abdullah Metin
Kent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi
/ Celalettin Yanık
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007)  / Serdar Budak , Birol Çetin
Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı  / Çetin Kaplan
Üniversiteler, Sosyal Bilimler ve Sivil Toplum /  Stephanos Pesmazoglou
Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma  / Orhan Akova
Psikoteknik Testlerin Birbirleri ve Bireysel Özellikler ile Uyumu: Bir Geçerlilik Analizi /  Rana Özen Kutaniş ve Meral Elçi
Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Tecrübesinde Gayr-i Müslim Kimliği /  Mustafa Demir ve Tufan Turan
17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivan’ın Şehirsel Gelişimi /  Meryem HAYIR – Mine AKYOL
Küreselleşme Çağında Bir Aidiyet Zemini Ve Örgütlenme Şekli Olarak Hemşehrilik /  Aynur Köse
Milli Kimlik Bağlamında Din – Kültür İlişkisi /  Suat CEBECİ
Yeni Ürün Geliştirme Perspektifinden Duygusal Yetenek Kavramı: Bir Literatür Taraması  / Ayşe Günsel – Ali E. Akgün – Halit Keskin
Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafına Olan Göç Süreci- İstanbul Beylikdüzü Örneği /  Meryem HAYIR
Kentsel Dönüşümlerden Sosyal Değişmelere: Pendik Belediyesi Örneği /  Adem Sağır
Sosyal Fobinin Etiyolojisinin İncelenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Araştırmalara Genel Bir Bakış /  Gözde ÖZDİKMENLİ DEMİR
Vicdan Kavramının Psiko – Sosyal Tahlili /  Abdulvahit İmamoğlu
Almanya’daki Devlet Okullarında ‘İslam Din Dersi’ Sorunu ve Çözüm Arayışları /  Yusuf ADIGÜZEL
Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Bağlamında Kuhn ve Rothacker /  Recep YILDIZ ve İsmail HİRA
GENÇLERİN ULUSLARARASI GÖNÜLLÜ HİZMET DENEYİMLERİ VE BİREY ÜZERİNDEKİ SOSYO – KÜLTÜREL ETKİLERİ /  Fahri Çakı
Kentleşme, Gecekondu ve Hemşerilik /  Zeynel Abidin Kılınç ve Bünyamin Bezci
FARKLI KURAMSAL PERSPEKTİFLER ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM karşılıklı analizi /
Hüsamettin İNAÇ-Selami ERDOĞAN
  TÜRKİYEDE SOSYAL SERMAYE KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYO – EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ /

Mehmet DEMİRAL
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ  /
Osman TİTREK –  Mustafa BAYRAKÇI – Demet ZAFER
KİMLİK İNŞASI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DERİNLİK: TÜRKMEN KİMLİĞİ VE RUHNAMA
 / Adem SAĞIR
AB ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN VE UYGULAMALARIN “İNSAN KAYNAKLARI” BOYUTUNDAN İNCELENMESİ /
Mahmut YAVAŞİ – Adnan AKIN
KÜRT SORUNU” VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ /
 Serhan ÜNAL
KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK /
 Aykut ARSLAN
TEKNOLOJİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPIYA ETKİLERİ /
 Oğuz BAL
VIVE LA LIBERTE!* İKİNCİ MEŞRUTİYETİN MÜZİKAL COŞKUSU /
 Evren Kutlay BAYDAR
BEDENSEL ENGELLİLER İLE BEDENSEL ENGELLİ OLMAYANLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ: KAMUDA BİR ARAŞTIRMA / Ersan TOKOĞLU    v.d
İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ /
 Abdulselam ARVAS
  İŞ FİKRİ BULMA YÖNTEMLERİ: ISPARTA GİRİŞİMCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA /
Kürşat ÖZDAŞLI