Osmanlı Tarihi

Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş Toprak Yiyecek Eşyası Kullanımı İrem Çalışıcı Pala
Osmanlı Maliyesinde Toprak Bastı Vergisi / Güler Yarcı
Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık / M. Ebru Zeren, Gözde Sazak
Eflak-Boğdan ve Karadeniz’de Bal ve Balmumu / Arzu Kılınç
17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı / Neslihan Koç Keskin
Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun / Said Öztürk
Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk Denemelerde Plastik Yaklaşımlar / Gülsün Parlar
17. Yüzyılda Mardin Kadı Mahkemesine Yansıyan Küfür Davaları / Mehmet Salih Erkek
İzmir Terzi Mektebi / Mehmet Karayaman
Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler (1908-1923 / Güler Yarcı
Bursa Şer’iyye Sicillerine Göre Esnaf Teşkilatı ve Kumaş Nizamı / Ömer Düzbakar
Osmanlı Kroniklerinde Terziliğe Dair İlk Kayıtlar (Kuruluştan 1502’ye kadar) / Necdet Öztürk
Harem’in Bayramlık Elbiseleri: Dikişçi Matmazel Kokona’nın Defteri  / Selin İpek
Osmanlıda Av Seferleri / Mustafa Nuri Türkmen
Üç Yabancının Kaleminden Avcı Mehmed ve Av / Alev Özbil
XVI. Yüzyıl Avrupa Metinlerinde Avcı Sultan Portesi / Özlem Kumrular
Safevîlerde Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail Dönemi Av Merasimleri / Qiyas Şükürov
Edirne’de Sultanların Av Bahçesi: Hadika-i Hassa / Mehmet Ağırgan
19. Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi: “Kara Avcı” / Grazyna Zajac
Osmanlı Mutfağında Av Etleri / Priscilla Mary Işın
Yahudi ve İslâm Hukukunda Su Ürünlerinin Tüketilmesi / Recep Çiğdem
Kadir ULUSOY Bahattin DEMİRTAŞ
OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MERSİN’DE EĞİTİM
Sefa Salih AYDEMİR
Antalya İdadisi 
Lütfen Seçiniz Murat GÖKHAN DALYAN, Ömer ERDİMEZ
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Adıyaman’da İlköğretim Faaliyetleri 
Murat GÖKHAN DALYAN Mehmet YILDIZ
XIX. YÜZYILDA ADIYAMAN SÜRYANİ VE ERMENİLERİ ARASINDA KATOLİK MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 
Kürşat ÇELİK
MAARİF SALNÂMELERİNE GÖRE TRABLUSŞAM SANCAĞI’NIN EĞİTİM KURUMLARI 
Ünal Taşkın
269 NUMARALI İCMAL DEFTERİNE GÖRE ACLUN 
Mehmet ÖZMENLİ
ORTAÇAĞ’DA ŞÜREGEL’İN TARİHİ COĞRAFYASI 
TÜRKLERDE “KUT” KAVRAMI VE OSMANLILAR’IN KUTSİYET ELDE ETME ÇABALARI/ Doç.Dr. Hasan Basri KARADENİZ
MÜNİF PAŞA’NIN GÖLGEDE KALMIŞ ANTROPOLOJİK BİR İLKESERİ ” ÂDÂT-I ÜMEM” / Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
OSMANLI- HACI BEKTAŞ VELİ İLİŞKİSİ VEYA “AK BÖRK” MESELESİ / Doç. Dr. H.Basri Karadeniz
M. Murat ÖNTUĞ,Erdoğan SOLAK Uşak Şer’iyye Sicillerinin Şekil ve MuhtevaAçısından Değerlendirilmesi
İsmail ÇİFTÇİOĞLU Ahiler Döneminde Ankara’daki Bazı İlim ve Fikir Adamları
Biray ÇAKMAK 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı’ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
Deniz DOĞRU I. Dünya Harbi Sırasında Şerif Hüseyin’in Siyasi Faaliyetleri 
Doç. Dr. Mustafa TURAN Karahisar-ı Sahip’te İngiliz Siyasî Temsilciliği Tercümanı Ermeni Hem’e Tepkiler ve Ermeni Meselesine Politik Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERAVCI Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi
Araş. Gör. Muharrem DÖRDÜNCÜ 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Yaklaşım Sözleşmesine Kadar Boğazlar Meselesi
Araş. Gör. Mehmet GÜNEŞ 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler
Uzman Gürsoy ŞAHİN XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı 
Adnan ŞİŞMAN Misyonerlik Faaliyetleri ve Uşak’ta Montanizm’e Dair Çalışmalar 
Adnan ŞİŞMAN Sadiye TUTSAK Biray ÇAKMAK XX. Yüzyıl Başlarında Uşak’taki Fransız Müesseseleri
Mustafa GÜLER Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık’a Ait Belgeler
Mehmet Zahit YILDIRIM 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar
Adnan ŞİŞMAN Yurt Dışında Tahsil Yapan Burslu Ermeni Asıllı Osmanlı Öğrencileri 
Yrd.Doç. Dr. Oktay KARAMAN XIX. ve XX. Yüzyılda Giresun İle Çevresindeki Madenler ve Maden İşletmeciliği
Uzman Gürsoy ŞAHİN XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisâr’da Eşkıyalık Hareketleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon Anlayışı
Öğr. Grv. Süleyman KARATAŞ Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma
Adnan ŞİŞMAN Osmanlı Öğrencilerinin Paris’te Tahsil Yaptıkları Mısır ve Ermeni Mektepleri
Sadiye TUTSAK Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti’nin İlmiye Medreselerini Canlandırma Çabası
Barış METİN Afyonkarahisar’daMillet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınında Yansımaları 
Biray ÇAKMAK Adnan Şişman, Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2004, 185 sayfa. 
Prof. Dr. Mehmet SARAY Ermeni Soykırımı Hakkındaki Gerçekler (The Realites About so Called Armenian Genocide)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında Fransa’nın Rolü (The French Role in Appearance of Armenian Problem According to Otoman Archive Records)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ Osmanlı İmparatorluğu’nun Tehcir kararı Alması ve Uygulaması (The Decision and Application of Resettled in Ottoman Empire)
Yrd. Doç. Dr. Ferudun ATA I. Dünya Savaşı Sonunda İstanbul’da Yapılan Tehcir Yargılamaları (The Judgements of Armenian Deportatıon At The Martial Court)
Yrd. Doç. Dr. Naci ŞAHİN Ermeni Sorunu ve Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Doğu Anadolu’da Ermeni Faaliyetleri). (Armenian Question and First World War and After East Anatolia to Ermenian Activity)
Öğr. Grv. Zeynep ALTINTAŞ 1890 Yılına Kadar Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında İngiltere’nin Rolü (Thi British Role in Appearance of Armenian Problem According to Ottoman Archive Records Until 1890)
Dr. Gürsoy ŞAHİN Türk-Ermeni İlişkilerinin Bozulmasında Amerikalı Misyonerlerin Rolleri Üzerine Bir İnceleme (A Study About the Roles of American Missionaries on Deteriorating Relation Between Turks and Armenians)
Dr. Gürsoy ŞAHİN Amerikalı Bir Misyonerin XIX. Yüzyılın Ortalarında Türk-Ermeni Kültürel İlişkileri ile İlgili İzlenimleri Üzerine Bir Değerlendirme (An Analyse on Impressions of American Missionaries About Culturel Relations of Turks and Armenians at the Mid of 19th Century )
Uzm. Yusuf İLGAR Afyonkarahisar Ermenilerinde Kültürel ve Dini Hayat (The Culturel and Religious Life at the Armenians of Afyonkarahisar)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ Makedonya Sorunu ve Çete Faaliyetleri
Arş. Grv. Jale GÜLGEN Reşat Ekrem Koçu’nun İki Eseri: Osmanlı Padişahları ve Aşık Şair ve Padişahlar(Two Works of Reşad Ekrem Koçu: “Osmanlı Padişahları” ve “Âşık Şair Ve Padişahlar”) 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAMIŞ Osmanlı Ordusunda Çocuk Askerler Meselesi (Talimhane-i Sıbyan) (The Issue of Youth Soldiers in Ottoman Army “Talimhâne-i Sıbyan”)
Yrd. Doç. Dr. Naci ŞAHİN XIX. Yüzyıl Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göç Hareketleri ve Anadolu Coğrafyasındaki Sosyo-Kültürel Etkileri (Act Of Emigration To Anatolia After 19th Century And Its Socio-Cultural Effects On Geography Of Anatolia)
Yrd. Doç. Dr. M. Yaşar ERTAŞ Ahmed Eflâki’ye Göre Denizli’de İlk Mevleviler (The First Mawlawiyyas in Denizli According to Ahmet Eflâki)
Yrd. Doç. Dr. İlhan EKİNCİ Osmanlı Devleti’nde Marmara’da Kabotaj Tartışmaları (The Arguments of Cabotage on The Marmara Sea in The Ottoman State)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ATEŞ Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (After the death of Nader Shah, the Sovereignty Struggles in Iran and the Iran Policy of Ottoman State)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ Karahisâr-ı Sâhib A’yânı Molla-Zâde Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Bir Tereke Defteri (An Estate Register Belonging to the Ayan of Karahisar-ı Sahib, Molla-zade Hacı Ahmed Ağa)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAMIŞ Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Çorum ve Çevresindeki Yansıması (The Reflection of Janissary Corps’ Abolition in Çorum and Its Periphery)
Arş. Gör. Selahattin SATILMIŞ XIX. Yüzyılda Hakkâri’de Hıristiyan Bir Cemaat: Nesturiler (İdari, İktisadi ve Sosyal Durumları) (Christian Congregation in Hakkiari in the 19th Centuries: Nestorians “Position of Administrative, Economic and Social”)
Selahattin DOĞUŞ
Osman Gazi’den Gazi Mustafa Kemal’e Anadolu Gazileri
Mustafa GÜLER 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması 1150/1737 Ottoman-Sweden Trade Agreement 
Ali Şükrü ÇORUK Oryantalizm Üzerine Notlar Notes on Orientalism 
Celâl ERDÖNMEZ Şer’iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi’nde Kıbrıs’ta Bir İrtidâd ve Tanassur Vakası A Case of Apostasy and Becoming a Christian in Cyprus during the Tanzımat Period According to the Sharia Registers
Yılmaz YILDIRIM
Osmanlı Modernleşmesinde Cemaat-Toplum Yapılaşması: Yeni Osmanlı Düşüncesi Örneği
The Structuration of Community-Society in The Ottoman Modernisation: The Case of New Ottoman Thought 
Mehmet GÜNEŞ
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri
Ottoman Postal Establishment in the Second Half of the 18th Century and Post-Offices in Karahisar-ı Sahib 
Abdurrahman ATEŞ
XVIII. Yy’ın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri (1774-1779) 
Ottoman-Iran Relations in the Second Half of the 18th Century (1774-1779) 
Mustafa ERAVCI
Klasik Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme
Mustafa YAKAR
İller Arası ve İl İçi Göçlerde Afyonkarahisar Kenti (1975-2000)
Mustafa YAKAR İller Arası Göçlerde Afyonkarahisar İli  Uşak Şer’iyye Sicillerinin Şekil ve MuhtevaAçısından Değerlendirilmesi
M. Zahit YILDIRIM Moris Müslümanlarından Trablusgarb ve Balkan Savaşları 
Murat Gökhan DALYAN Ali ÜNİŞEN XIX. Yüzyılda Adıyaman ve Çevresindeki Rüştiye Mektepleri
Kenan ÇAĞAN Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri 
Osmanlı Devletinin Ekonomik ve Dış Borç Politikası / Ali Yılmaz GÜNDÜZ
Yirminci Yüzyılın Başlarında Maraş Sancağının Ulaşım Durumu / Harun ŞAHİN
Xıx. Yüzyılda Çapakçur (Bingöl) ve Yöresinde Ekonomik Faaliyetler: Madencilik ve Yaygın Kolları / Bilgehan PAMUK
Çapakçur (Bingöl), Genc ve Kiğı Çevresinde Bayındırlık ÇalıĢmaları (1866–1916) / Yaşar Baġ
Bingöl Vilayeti‟nin Kurulması ve Ġdari Yapılandırılması / Ercan ÇAĞLAYAN
Edward Said ve Çağdaş Eleştiri / Ahmet KAYINTU
1916 Yılında İtilaf Devletleri Savaş Gemileri Tarafından Ege ve Akdeniz Sahillerindeki Bazı Yerleşim Merkezlerine Çıkarılan Asker ve Rum Eşkiyasının Yolaçtığı Zararlar / Arş-Gör.Dr.Mehmet TEMEL
Osmanlı İmparatorluğunda Demiryollarının Rolü / Yrd.Doç.Dr. Alı Kemal GÜRBÜZ
Balıkesir’li Bir Osmanlı Aydını: İmam Birgivî / Yrd.Doç.Dr.Yaşar DÜZENLİ
 Milli Mücadele Döneminde Eskişehir Mitingleri ve Çekilen Protesto Telgrafları / Prof.Dr.Ali SARIKOYUNCU
The German Factor in The Ottoman Empire in Late 19th Century / Yrd.Doç.Dr.Bülent ÖZDEMİR
XVIII.  Yüzyılın Sonlarında Kafkasya’da Meydana Gelen Sınır İhlalleri Üzerine Bir Belge Değerlendirmesi / Yrd.Doç.Dr.Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI
XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettüat Defterleri’nin Yeri: İğdiç ( Selinıağa Köyü) Temettüat Defteri Örneği / Araş. Gör. İsmail ARSLAN
Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakıb-Name ve Gazavatnameler Hakkında   / Yrd.Doç.Dr. İsmail Hakkı MERCAN
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarihli Lahey Sözleşmelerine Aykırı Davranan İtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Bazı Önlemler / Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEMEL 
XVI. Yüzyılda Kilisehisar: Bizans Şehrinden Osmanlı Köyüne / Yrd.Doç.Dr. Mustafa KORKMAZ
Bulgaristan’da Asimilasyon ve “Zavallı Pomaklar” Adlı Bir Risale / Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKGÜN
1828-29 Osmanlı – Rus Savaşı ve Anadolu’da Alınan Tedbirler / Yrd.Doç.Dr. Adem KARA
XVII. Yüzyıl Sonlarında Balıkesir’de Giyim Kuşam – (Dressing in Balıkesir at the End of the 17th Century) / İlker ER – Serdar GENÇ
Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel Açıdan Bazı Değerlendirmeler (1670-1700) -İlker ER
Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi: Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması –  Mehmet BAŞARAN-Aysun Sarıbey HAYKIRAN
XV. Yüzyılda Ümerâ Vakıfları ve Ankara’nın Kentsel Gelişimi – Ahmet KÖÇ
Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular – Sadullah GÜLTEN
15. Yüzyılda Memlûkların Doğu Akdeniz Siyaseti – Abdullah Mesut AĞIR
Balya-Karaaydın Maden Şirketi İşçileri (1901-1922) – İsmail BÜLBÜL
XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar’da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması
II. Meşrutiyet Dönemindeki İslâmcılık Düşüncesi ve Buna Bir Örnek Teşkil Etmesi Açısından Said Halim Paşa / Michelangelo GUIDA
Osmanlı Kozmos Tasavvuru ve İktisat-Felsefi Bir Yaklaşım / Berat DEM‹RC‹
Şeyh Bedreddin’in Alevi-Bektaşi Toplumundaki Yeri ve Alevi-Bektaşi Şairlerinde Şeyh Bedreddin Telmihi / Mehmet YAVUZ
Erzurum Merkezde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları Üzerindeki Sembolik Motiflerin Bir Değerlendirmesi / Yusuf ÇETİN & Kübra ŞAHİN
Feodalizm ve Tımar Sistemi ve Bu İki Sistemin Karşılaştırılması / Ömer Akkaya
Osmanlı Devri Akşehir Vakıflarına Genel Bir Bakış  / Volkan Ertürk
Osmanlı Batılılaşmasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris Sefaretnamesi’nin Önemi  / Türkan Polatçı 
Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü  / Mehmet Doğan 
Osmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi  / Firdevs Çetin
1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma / Mustafa Gençoğlu
Gizli Bir Cemiyetten İktidara: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 Seçimleri Siyasi Programı  / Satılmış GÖKBAYIR
Osmanlı Devleti’nde Bir Yol Çıkmazı: İzmit-Ankara Şosesi İnşa ve İşletme İmtiyazı  / Şenay Atam
XV. VE XVI. YÜZYILLARDA YENİPAZAR ŞEHRİ / Mehmet Emin YARDIMCI
SULTANİYE (KARAPINAR)’NİN KURULUŞU, İLK SAKİNLERİ ve VAKIFLARI / Hasan Basri KARADENİZ
İNGİLTERE’NİN DOĞU (ŞARK) POLİTİKASI (1882 – 1914) / Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ
BİR KAMU HİZMETİ BİRİMİ OLARAK VAKIFLARIN OSMANLI TOPLUM Yaşamındaki Rolu / Hayriye IŞIK
OSMANLI İKTİSAT TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNE ZİHNİYET TEMELLİ BİR yaklaşım / Ahmet ŞİMŞEK
BİR MECMUANIN IŞIĞINDA 18. YÜZYILDA İSTANBUL / Bahir SELÇUK – İ. Halil TUĞLUK
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KASTAMONU NÜFUSU / Burhan ŞAHİN
BİR ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ: TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE BATILILAŞMA / Yusuf ÇINAR
OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASÎ VE İDARÎ TARİHİNDE ADALET VE MÜSAVAT Meselesi / Taner ASLAN
MEVLEVÎLERİN YÖNETİMLE İLİŞKİLERİ / Nilgün Açık Önkaş
Osmanlı Devleti – ABD Ticari İlişkileri / Adem Kara
BİR KİMLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: “ASKER”LİKTEN “ASKER-ESNAF”LIĞA / Arif Bilgin – Ümit Ekin
Ermeni Kimliğinin Oluşumunda Din Faktörü: Hıristiyanlık, Kilise ve Misyonerler / Zeynep İskefiyeli
Ermeni Kimliği’nin İnşasında Bir Patrik Portresi:Mıgırdıç Kırımyan / Fikrettin Yavuz
Ermeni Kimliği’nin Anatomisi / Aygün Attar
Değişen Kadın Kimliği Üzerine Bir İnceleme: İşgal İstanbul’unda Tesettür / Safiye Kıranlar
Yalova’nın Altınova İlçesindeki Osmanlı Mezartaşları ve Kitâbeleri / Lütfi ŞEYBAN